verejné detské ihriská a mestský mobiliár – 4-6 týždňov
gumové bezpečnostné povrchy – 6-8 týždňov

Dodacia doba začína plynúť odo dňa uhradenia predfaktúry vo výške min. 50% hodnoty objednávky, príp. dohodou odo dňa akceptovania záväznej objednávky.

Zhotoviteľ doporučuje prevádzkovateľovi detského ihriska dodržiavať uvedené pokyny po celú dobu funkčnosti jednotlivých prvkov, vrátane povrchovej plochy. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo prevádzať akékoľvek zmeny v konštrukcii alebo na povrchu, príp. poveriť týmto inú servisnú spoločnosť.

Jednotlivé komponenty sú určené pre deti v rôznych vekových kategóriách od 3 do 15 rokov (viď Technickú dokumentáciu produktu) a sú určené pre použitie v exteriéroch. Tieto komponenty a bezpečnostné povrchy sú v súlade s normami STN EN 1176:2009 a STN EN 1177:2009.

V prípade, že prevádzkovateľ pristúpi k výmene dielov, tie musia zodpovedať špecifikácii zhotoviteľa. Ostatné náhradné diely sú bežne dostupnými výrobkami.

Zhotoviteľ doporučuje čistiť produkty bežnými čistiacimi prostriedkami, neagresívneho charakteru. Nedoporučuje používať prostriedky na báze rozpúšťadiel, acetónové riedidlá, prípravky s obsahom liehu. Zhotoviteľ taktiež nedoporučuje používať ostré, drsné, alebo hrubé čistiace predmety.

Zákaz nosiť na detské ihrisko jedlo a nápoje
Zákaz nosiť na detské ihrisko zapaľovač, zápalky, nože a iné ostré predmety
Zákaz behania a šplhania po šmýkačke v opačnom smere
Zákaz nosenia oblečenia so šnúrkami
Zákaz fajčenia

Ak zariadenie nie je bezpečné, nesmie byť prístupné pre verejnosť. (Príklady situácií, keď zariadenie nie je bezpečné: zabezpečenie inštalácie zariadenia nie je úplné; doteraz nebol vybudovaný povrch tlmiaci náraz; údržba nemôže zabezpečiť stálu bezpečnosť prevádzky).

Zariadenie treba zabezpečiť proti používaniu, napríklad jeho znehybnením alebo jeho odstránením, príp. zaistiť signalizačným pásmom do času odstránenia závad a nedostatkov a informovať o uzavretí nápisom „POZOR, ZARIADENIE MIMO PREVÁDZKY“.

Majiteľ alebo prevádzkovateľ poverený údržbou a kontrolou zariadenia musí viesť kontrolnú a servisnú dokumentáciu.

Naše zariadenia inštalujeme vždy s dôrazom na najvyššiu kvalitu a zodpovedajúcu bezpečnosť. Aby si detské ihriská tieto atribúty zachovali, je potrebné, aby boli zodpovedne skontrolované. Otázka bezpečia hrajúcich sa malých detí je veľmi dôležitá. Našou filozofiou je, aby náš kontakt neskončil v momente realizácie ihriska, ale aby sme sa spoločným prispením starali o dlhodobé zachovanie kvality a bezpečnosti produktov. Preto ponúkame:

  • hlavnú ročnú kontrolu technického stavu zariadení detských ihrísk na stanovenie ich všeobecného prevádzkovo bezpečného stavu, ktorá je obsahom normy STN EN 1176:2009,
  • záručný a mimozáručný servis,
  • servisné poradenstvo.

Po vykonaní hlavnej ročnej kontroly detského ihriska obdržíte Osvedčenie o technickej kontrole a protokol o prípadných zistených poškodeniach komponentov detského ihriska. Závady zistené na ihrisku pri prehliadke budú odstránené servisnou službou buď okamžite alebo následným servisom.

V rámci hlavnej ročnej kontroly stavu zariadení detských ihrísk uskutočňujeme nasledovné kontroly:

  1. Kontrola hlavnej konštrukcie zariadení a jej deformácie
  2. Kontrola skrutkových spojov
  3. Kontrola povrchu drevených komponentov
  4. Kontrola stavu impregnačnej vrstvy drevených komponentov
  5. Kontrola povrchovej vrstvy kovových častí: a) pozinkovanej, b) práškovo farbenej
  6. Kontrola pohyblivých mechanizmov, mechanizmu závesu hojdačiek, hrúbky a opotrebovania ohniviek reťazí
  7. Vydanie Osvedčenia o technickej kontrole v zhode s normami STN EN 1176:2009 a STN EN 1777:2009 so zoznamom komponentov, ktoré vyžadujú opravu alebo renováciu

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva minimálne jedenkrát za rok, pričom je to spoplatnená služba (cenník na vyžiadanie).

 

BEZPEČNOSTNÉ POVRCHY
pri výške dopadu do 100 cm – tráva, ornica
pri výške dopadu 100-200 cm – 30 cm sypkého povrchu,
pri výške dopadu nad 200 cm – 40 cm sypkého povrchu;
pri použití gumových povrchov je potrebné brať do úvahy a realizovať plochu minimálnej bezpečnostnej plochy;

Sypké povrchy:
jemný praný piesok bez bahenných a hlinených častíc so zrnitosťou 0,2-2 mm;
jemný praný oblý štrk bez bahenných a hlinených častíc so zrnitosťou 2-8 mm;
polámaná kôra ihličnanov (mulčovacia kôra) so zrnitosťou 20-80 mm;
mechanicky drvené drevo (drevoštiepka) bez kôry a listov so zrnitosťou 5-30 mm.

Syntetické povrchy
gumové EPDM monolit v hrúbke 30-60 mm podľa určenia výšky dopadu HIC